W tym miejscu odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące Metody Tomatisa ®

Pytania rodziców

Tu znajdą Państwo najczęściej zadawane pytania dotyczące Metody Tomatisa ®.
Jeśli nie ma wśród nich problematyki, która Państwa interesuje, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jakie są najbardziej widoczne rezultaty stosowania Metody Tomatisa?

Najbardziej widoczne rezultaty, o których rodzice informują najczęściej konsultantów Tomatisa, dotyczą polepszenia:

- jakości głosu (mówionego i śpiewanego)

- koncentracji

- rozumienia mowy

- rozumienia słowa pisanego

- zdolności do komunikowania się

- wyrażania się ustnego i pisemnego

- przyswajania języków obcych

- precyzji gestów

- szybkości

- punktualności

- poczucia rytmu

- poczucia autonomii i niezależności

- ogólnego zachowania (spokój, otwartość, wyciszenie)

Po jakim czasie odczuwalne są rezultaty Metody Tomatisa?

Objawy odpowiadające rezultatom Metody Tomatisa powinny być analizowane na dwóch poziomach, pierwszym nieco powierzchownym i drugim bardziej dogłębnym. Na poziomie powierzchownym liczne pozytywne zjawiska są do zaobserwowania bardzo szybko, a ma to miejsce po kilku tygodniach czy nawet kilku dniach od rozpoczęcia seansów, z tego właśnie powodu Metoda Tomatisa traktowana jest jako proces dynamiczny i łatwy do przeprowadzenia, zarówno dla podmiotu, który z niego korzysta, jak i dla jego otoczenia. Na poziomie pogłębionym zauważyć należy, że reorganizacja życia, jaka następuje po wprowadzeniu zajęć z Uchem Elektronicznym, pozwala podmiotowi odnaleźć swoją własną równowagę wewnętrzną i tym samym zmienić, w dobrym tego słowa znaczeniu, własną hierarchię wartości; ta głęboka ewolucja jest dużo mniej spektakularna i dokonuje się w wolniejszym tempie. Jednym z ważniejszych elementów jest wiedza, że poprawa będzie miała miejsce nie tylko w trakcie sesji, ale utrzyma się także po zakończeniu sesji Tomatisa; w ten sposób właściwie przeprowadzona praca z Uchem Elektronicznym da wieloletnie efekty, a podmiot jest w stanie, który zakłócić może wyłącznie niespodziewany przyczynek sił wyższych: w takim przypadku, nawet krótka sesja w Centrum Tomatisa często wystarczy dla przywrócenia równowagi i umożliwienia kontynuacji dalszej integracji wewnętrznej.

Jakie są koszty terapii?

Nie istnieje coś takiego jak cennik terapii. Kosztów terapii nie przeliczamy też na stawki godzinowe i długość terapii nie ma wpływu na jej cenę. SENSORIUM prowadzi zaawansowaną terapię indywidualną, opartą o wiele badań i analiz, każdy przypadek wymaga niestandardowego podejścia, stąd też koszty terapii są bardzo zróżnicowane. W ogromnej większości przypadków jesteśmy w stanie podać je w przybliżeniu po diagnozie.

Jak długo trwa przeciętny program terapeutyczny metodą Tomatisa?

Czas stosowania Metody Tomatisa może być bardzo zróżnicowany w zależności od ilości pracy, jakiej wymagają trudności do pokonania. Celem nadrzędnym jest zawsze umożliwienie osobie poddającej się terapii uzyskanie w jak najszybszym okresie optymalnej autonomii. Chodzi więc o to, by procedurę terapeutyczną w miarę możliwości ograniczyć w czasie. Ilość sesji w Centrum Tomatisa wynosi minimum 3. Pierwsza sesja trwa ok 10-13 dni (codziennie od 60 do 120 minut), z przerwami na soboty i/lub niedziele, kolejne sesje trwają tyle samo, z tym, że po każdej z nich następuje okres integracji, w trakcie którego pacjent nie odbywa seansów: w ten sposób upływają ok. 3-6 tygodni między 1 i 2 sesją, 6-10 tygodni między 2 i 3 sesją, Przerwy między ewentualnymi kolejnymi sesjami ustala terapeuta, ich trwanie uzależnione jest od skali problemów początkowych, a także wyników kolejnych diagnoz. Czasami takich etapów może być nawet 6 i więcej.

Dlaczego różni terapeuci podają różną liczbę godzin / etapów?

Na to pytanie niełatwo jest odpowiedzieć, przyczyn takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Musimy pamiętać, że wiele osób powołujących się na Metodę Tomatisa nie jest certyfikowanymi terapeutami tej metody i nie stosują przyjętych standardów terapii. Zdarza się jednak, że także certyfikowani praktycy i konsultanci stosują różniące się od siebie formy terapii, na co bezpośredni wpływ ma ich doświadczenie, stosowany sprzęt i zależna od niego procedura, dobór innych form wsparcia, stosowanie (lub nie) platform do badania zmysłów, analizy testów psychologicznych, zdolność przewidywania postępów terapii na wiele miesięcy do przodu. To warunkuje trafność wstępnej oceny, której dokonuje się podczas diagnozy TLTS. Gabinet SENSORIUM jest placówką, która otacza dziecko opieką kompleksową. Terapia Metodą Tomatisa jest bardzo ważnym jej elementem, ale nie jedynym. Zależy nam przede wszystkim na trwałych efektach terapii, i jeśli stopień zakłóceń jest znaczny, informujemy rodziców, że osiągnięcie pożądanych postępów wymaga czasu, a minimalizowanie liczby spotkań terapeutycznych mija się z celem.

Czy to prawda, że każda sesja (spotkanie) trwa 2 godziny?

Nie, to mit. Na wielu forach internetowych pojawiają się mało dokładne, bądź wręcz nieprawdziwe informacje na temat terapii i jej procedur. Jedną z takich półprawd jest informacja na temat 2-godzinnych sesji. Najczęściej dziecko rozpoczynające terapię poddawane jest krótszej stymulacji, i stopniowo, w miarę upływu czasu, ten okres jest wydłużany. Dość szybko rzeczywiście dochodzi on do około 120 minut, jednak wtedy dziecko jest już na taką intensywną stymulację przygotowane.

Czy postępy uzyskane w trakcie sesji Tomatisa zostają zachowane?

Tak, postępy poczynione w trakcie sesji Tomatisa utrzymują się z tego prostego powodu, że nie są one elementem wytworzonym, lecz powrotem do stanu równowagi. Albowiem, nawet jeżeli motywy wizyt po poradę w Centrum Tomatisa są bardzo zróżnicowane, to każdorazowo dotyczą ona jakiejś dysfunkcji, czyli mniej lub bardziej określonemu stanowi niezrównoważenia neurofizjologicznego. Praca z Uchem Elektronicznym będzie miała na celu przywrócić podmiot do stanu równowagi, który z racji swojej normalności mniejszej ilości wysiłku niż dowolna inna sytuacja dysfunkcyjna. Tak więc w ogromnej większości przypadków stwierdza się nie tylko trwanie postępu w trakcie sesji, ale również jego utrzymanie, gdy tylko proces ewolucji doprowadzi do stanu normalności.

W jakim wieku Metoda Tomatisa daje najlepsze rezultaty?

Metoda Tomatisa jest skuteczna we wszystkich okolicznościach, ale trzeba mieć świadomość, iż niektóre kryteria mogą ułatwiać lub, wręcz przeciwnie, hamować poprawę sytuacji danego pacjenta. W ten sposób, w zależności od powodu konsultacji, młody wiek może być czynnikiem ułatwiającym: w szczególności kiedy problematyka dotyczy problemów językowych, psychomotorycznych lub szkolnych. Natomiast u pacjentów starszych (młodzież, dorośli), motywacja osobista pozwala bardzo często pokonać trudności spowodowane długotrwałością zaburzeń. W praktyce nie ma więc rzeczywistego limitu wiekowego w celu skorzystania z Metody Tomatisa, a doświadczenie pokazuje, że dobre rezultaty uzyskuje się w przypadkach znaczącej większości osób, niezależnie od tego czy będą one dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi czy starszymi.

Czy terapię można przerwać w trakcie jej trwania?

Terapia Metodą Tomatisa jest procedurą pedagogiczną, i jak każda terapia może zostać przerwana w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że niesie to ze sobą poważne ryzyko braku spodziewanych efektów, a te, które udało się osiągnąć, mogą zostać utracone.

Jaka jest różnica między Metodą Tomatisa a terapiami wg Tomatisa, które także wykorzystują dźwięk?

Na Metodę Tomatisa powołuje się wiele źródeł i wiele osób w Polsce i na świecie, ponieważ jej wysoka skuteczność budzi zaufanie klientów. Niestety, terapeuci nie posiadający licencji i certyfikacji Centrum Tomatisa w Luksemburgu nie dysponują najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie neurosensoryki, stąd też ich produkty i oferowane rodzaje terapii zwykle nie mają żadnego związku z pracami profesora Alfreda Tomatisa i ocierają się o nieuczciwość wobec pacjentów. Metodę Tomatisa mogą stosować tylko i wyłącznie wysokokwalifikowani terapeuci przeszkoleni przez specjalistów z Centrum Tomatisa w Luksemburgu, dlatego uzyskanie certyfikacji i licencji jest procesem długotrwałym i dostępnym jedynie dla wąskiego grona ekspertów. Stąd zapewne wiele osób próbuje wykorzystywać markę Tomatis® dla własnych celów, nie posiadając jednak do ich osiągnięcia ani niezbędnej wiedzy, ani odpowiedniego sprzętu. Powołujący się na Metodę Tomatisa twórcy materiałów muzycznych produkują najczęściej tylko zbiory lepiej lub gorzej nagranych utworów, które nie mogą wywołać efektów osiąganych podczas stosowania metody Tomatisa, jeśli dana osoba nie wykorzystuje specjalistycznego, cyfrowego sprzętu i tzw. ucha elektronicznego, koniecznego do uzyskania „efektu Tomatisa”. Do uzyskania tego efektu niezbędny jest nie tylko odpowiednio zaprogramowany sprzęt, ale także wysokospecjalistyczne słuchawki, w których za pomocą specjalnego układu dochodzi do przekazywania dźwięku drogą kostną i powietrzną. Osoby nie posiadające certyfikacji często wprowadzają pacjentów w błąd, informując o wyższości przestarzałego sprzętu analogowego nad cyfrowym. Rodzi to wiele nieporozumień wśród osób nie mających fachowej wiedzy i bazy niezbędnej do analizy tak podanych informacji. Sprzęt analogowy stosowany w Metodzie Tomatisa wyszedł z użycia około roku 2005. Wraz z rozwojem technologii i - co za tym idzie - możliwościami dalszego zwiększania skuteczności terapii, sprzęt do wykorzystywania w pracy terapeutycznej musiał być coraz bardziej zaawansowany, a spektrum częstotliwości zwiększyło się do zakresów nieosiągalnych dla sprzętu z poprzedniej epoki. Wszyscy certyfikowani terapeuci Metody Tomatisa zobowiązani są do korzystania z najnowszych osiągnięć patentowych Centrum Tomatisa, dlatego od wielu lat korzystają przede wszystkich ze sprzętu cyfrowego. Ucho zawsze będzie odbiornikiem końcowym (analogowym), i źródło sygnału musi je przede wszystkim w sposób jak najdokładniejszy stymulować. Tylko najnowsze rozwiązania są w stanie sprostać tych kryteriom, a sprzęt do terapii Metodą Tomatisa produkowany jest tylko i wyłącznie przez Tomatis Developpment S.A. dla placówek certyfikowanych, i nie jest on dostępny na wolnym rynku (w przeciwieństwie do przestarzałych urządzeń analogowych, pochodzących często z nieznanego źródła). Oprócz sprzętu niezbędna jest też wiedza i doświadczenie ekspercie terapeuty, który potrafi dobrać oprogramowanie i odpowiednio dostroić sprzęt. Te bardzo specyficzne funkcje pozwalają dzięki elektronicznemu bramkowaniu, przewodnictwu kostnemu i powietrznemu na pracę nad słuchaniem, lateralizacją słuchową, spacjalizacją, akomodacją, precesją i analizą dźwięków.

Czy Metoda Tomatisa może być niebezpieczna?

Nie, ponieważ Metoda Tomatisa nie jest leczeniem w medycznym znaczeniu tego słowa. I nawet jeżeli jest ona stosowana przez osobę ze świata medycyny, nauk paramedycznych, pedagogiki, sportu czy sztuki, nie zastąpi ona nigdy ich technik, mogąc tylko, w danym przypadku, zwiększyć ich skuteczność. Oczywiście cały czas mówimy o terapii prowadzonej w certyfikowanych placówkach, przez terapeutów licencjonowanych przez Centrum Tomatisa. W wielu miejscach prowadzi się terapię wg. Tomatisa, co nie - niestety - wiele wspólnego z profesjonalną terapią i w skrajnych przypadkach może być przyczyną innych problemów. Właściwie prowadzona Metoda Tomatisa pozwala na powolny, stabilny powrót do normalności, nie powodując sytuacji traumatycznych ani stanów niezrównoważenia. Podmiot odnajduje swoją własna normę, co ma podwójną korzyść, z jednej strony przyniesienie mu ulgi, z drugiej zaś pozwolić mu na utrzymanie bez wysiłku postępu uzyskanego w trakcie sesji.

W jaki sposób ocenia się rezultaty?

Po każdym etapie terapii przeprowadzany jest test uwagi słuchowej, któremu towarzyszy wywiad, co pozwala uzyskać konsultantowi określone informacje od klienta i/lub jego rodziców jeśli mamy do czynienia z dzieckiem, a następnie wyjaśnia się mu/im z jakim przypadkiem mamy do czynienia bazując na obserwacji i testach. Test uwagi słuchowej może zostać w niektórych przypadkach zostać wzbogacony o szeroki zestaw innych testów, ale on sam pozwala już na przedstawienie precyzyjnych i obiektywnych informacji dotyczących przede wszystkim funkcji analizy dźwięków, lateralizacji słuchowej, spacjalizacji i dostosowania do otaczającego środowiska.

Czy Metodę Tomatisa można łączyć z innymi terapiami?

Tak, i w niektórych przypadkach może to się okazać nawet przydatne. Może się zdarzyć, że osoba już jest poddawana terapii, a jej terapeuta znając Metodę Tomatisa jest świadomy aktywacji, jakiej można dokonać pracując z Uchem Elektronicznym, albo konsultant Tomatisa uzna, ze nie istnieją żadne przeciwwskazania, aby klient został poddany terapii zewnętrznej, radząc wyłącznie poczekać żeby ustabilizowały się efekty seansów przed przystąpieniem do innego sposobu postępowania. Wreszcie może się zdarzyć, że konsultant Tomatisa stwierdzi problem, który wymaga terapii zewnętrznej: po identyfikacji problemu doradzi on swojemu klientowi wizytę u innego terapeuty, nawet gdyby to miało miejsce w trakcie sesji lub nawet przed seansami z Uchem Elektronicznym. W takich przypadkach Metoda Tomatisa będzie oddziaływała jako technika pozwalająca zoptymalizować skuteczność terapii zewnętrznych. Wielu ludzi z branży już o tym wie i decyduje się współpracować ze specjalistami Tomatisa, lub decydują się kształcić osobiście na potrzeby tej Metody, żeby uczynić skuteczniejszymi własne techniki pracy.

W jakim celu przeprowadza się seanse intensywne?

Żeby mózg zmienił swoje metody percepcji należy przekazywać mu przez pewien czas powtarzające się często informacje w dość żwawym rytmie. To ćwiczenia, jak każde inne, czy to natury intelektualnej, czy sportowej, powoduje prawdziwe rozkojarzenie powodujące, iż ciało zdaje sobie sprawę, że może funkcjonować inaczej, albo że przynajmniej ma możliwość wyboru. Reguła seansów intensywnych dotyczy wszystkich, ale wyniki mogą być bardzo zróżnicowane w zależności od natury problemu, z którym mamy do czynienia, wiekiem pacjenta, jego motywacją, dyspozycyjnością, i wieloma innymi czynnikami. Najpowszechniejszą regułą jest odbywanie pierwszej sesji w ciągu

Po co robi się przerwy?

Mózg potrzebuje nie tylko intensywnej i powtarzalnej stymulacji, ale także okresów, kiedy nie jest pobudzany. To pozwala mu skonstruować i ustabilizować poczynione zmiany. Reguła ta jest zawarta w każdej formie treningu, ponieważ jej zasadą jest to, że po wysiłku następuje faza pozornej pasywności, w rzeczywistości zaś chodzi o fazę integracji. Pobudzenie powoduje rodzaj perturbacji naszego organizmu, dlatego musimy zapewnić mu fazy odpoczynku, w trakcie których odbywa się owa integracja. Celem Metody Tomatisa jest doprowadzenie pacjenta w jak najszybszym czasie do stanu optymalnej autonomii, jednak nie może dziać się to kosztem ryzyka braku efektów.

Dlaczego wykorzystuje się muzykę Mozarta?

Faktem jest, że po wielu doświadczeniach z innymi rodzajami muzyki, wyniki osiągnięte przy wykorzystaniu muzyki Mozarta są zadziwiające, niezależnie od rejonu świata, gdzie ją zastosowano: stwierdziliśmy faktycznie, że muzyka ta jest na wszystkich kontynentach nie tylko akceptowana, ale pozwala także każdemu pacjentowi odnaleźć własną równowagę wewnętrzną. Żeby zrozumieć to oddziaływanie na ludzkie zrównoważenie trzeba pamiętać, że muzykę cechuje rytm, który dotyka sfery cielesnej, harmonia, która ma kontakt ze sferą emocjonalną i melodia, mająca powiązanie ze strukturami intelektu. W epoce klasycznej te trzy parametry miały być idealnie zrównoważone, co jednak rzadko miało miejsce, gdyż zazwyczaj dominował jeden z nich, tworząc szczególny rodzaj przekazu muzycznego. W przypadku Mozarta jednak wydaje się, że ta równowaga została osiągnięta nadając jego muzyce uniwersalny charakter.

Dlaczego wykorzystuje się muzykę filtrowaną?

Mniej więcej do częstotliwości 4000 Hz filtrowanie pozwala mózgowi orientować się w kwestii analizy akustycznej poszczególnych stref; słuchanie dźwięków filtrowanych na wyższym poziomie odpowiada doświadczeniom okresu płodowego, co nie zmienia faktu, że płód słyszy także niższe częstotliwości.
Według prof. Alfreda Tomatisa, skoro ucho funkcjonuje tak wcześnie w okresie rozwoju płodowego, to ma to miejsce po to, żeby dynamizować układ nerwowy w czasie jego kształtowania; wykorzystując tę ważną rolę ucha w okresie płodowym Alfred Tomatis zastosował dźwięki filtrowane, aby wspomóc ucho w jego funkcji rozróżniania dźwięków. Poza tym, z racji fizjologii ucha środkowego, dźwięki wysokie powodują pobudzenie nerwowe dużo silniejsze niż dźwięki niskie. Świadczy o tym choćby fakt, że komórki rzęsowate, będące receptorami stymulacji dźwiękowej, są dużo liczniejsze w strefie recepcji i analizy dźwięków wysokich niż w strefie dźwięków niskich. Do osiągnięcia tego efektu stosuje się obecnie bardzo zaawansowany sprzęt cyfrowy, pozwalający niezwykle dokładnie filtrować materiał dźwiękowy. Czasami pacjenci otrzymują nieprawdziwe informacje na temat innych urządzeń. Ten problem poruszyliśmy w pytaniu "Jaka jest różnica między Metodą Tomatisa a terapiami wg Tomatisa, które także wykorzystują dźwięk?"

Czy Metoda Tomatisa jest skuteczna w przypadku utraty słuchu?

Metoda Tomatisa nie jest w stanie poprawić słuchu kiedy jego utrata jest nieodwracalna; natomiast pozwala ona, niezależnie od przypadku, polepszyć potencjał słyszalności nawet stosunkowo słabej.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zadaj pytanie